Kredyty studenckie

0

Od stycznia 2019 roku studentów i doktorantów obowiązują nowe zasady ubiegania się o kredyty studenckie. Nowe rozporządzenie wydane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego upraszcza procedury, skraca czas oczekiwania na decyzję i pozwala ubiegać się o kredyt przez cały rok. Co jeszcze się zmienia?

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie:

www.gov.pl

Aktualne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich

Zgodnie z art. 100 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

“ART. 100

 1. Kredyt studencki jest wypłacany w miesięcznych transzach przez okres do 10 miesięcy roku akademickiego, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.
 2. Instytucja kredytująca zaprzestaje wypłaty miesięcznych transz kredytu studenckiego w przypadku:
  1. skreślenia z listy studentów;
  2. urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów;
  3. zawieszenia w prawach studenta;
  4. ukończenia studiów;
  5. ujawnienia zatajonych istotnych informacji mających wpływ na udzielenie kredytu studenckiego lub jego wysokość.
 3. Kredytobiorca niezwłocznie powiadamia instytucję kredytującą o okolicznościach, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, instytucja kredytująca wypowiada umowę kredytu studenckiego i żąda jego spłaty z dniem upływu terminu wypowiedzenia.”

W wyżej wymienionych przypadkach student, który otrzymuje kredyt, zobowiązany jest do złożenia w banku zaświadczenia.

Zaświadczenie do banku należy odebrać w dziekanacie (dotyczy również studentów, którzy ubiegają się w banku o przyznanie kredytu).


Grupa 10% najlepszych absolwentów w roku akademickim 2022/2023

do góry