Student dokonuje wpłat na indywidualny numer konta bankowego, które wskazane jest na koncie studenta w wirtualnym dziekanacie:

dziekanat.asp.lodz.pl

>>> OBEJRZYJ PREZENTACJĘ SYSTEMU – WIRTUALNY DZIEKANAT ASP <<<

Roczne opłaty za:

 • kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, 

należy wnieść w kwotach ustalonych zarządzeniem Rektora w następujących ratach:

za semestr zimowy w pięciu ratach:

 • I rata - do 20 października
 • II rata - do 20 listopada
 • III rata - do 20 grudnia
 • IV rata - do 20 stycznia
 • V rata - do 10 lutego

za semestr letni w pięciu ratach:

 • I rata - do 20 lutego
 • II rata - do 20 marca
 • III rata - do 20 kwietnia
 • IV rata - do 20 maja
 • V rata - do 20 czerwca

Opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce należy wnieść jednorazowo:

 • do 20 października za semestr zimowy
 • do 20 marca za semestr letni

Za datę uiszczenia opłaty uważa się datę jej wpływu na konto ASP w Łodzi. Nieuiszczenie opłaty w określonym terminie rodzi obowiązek zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. Nie dotyczy to przypadków, gdy termin uiszczenia opłaty został zmieniony decyzją odpowiedniego organu ASP w Łodzi. Wpłaty zalicza się przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych – na poczet najdawniej wymagalnego.

Zasady pobierania opłat

Szczegółowe zasad pobierania opłat za studia, studia podyplomowe lub świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz w sprawie trybu i warunków zwalniania z tych opłat określa:

Uchwała nr 52/21/k20-24

Uchwała nr 121/22/k21-24

do góry