Procedura antymobbingowa

0

Założenia zasadnicze:

W Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi panują zasady poszanowania godności osobistej, prywatności i praw osobistych wszystkich studentów, doktorantów i osób zatrudnionych w Akademii.

Akademia nie toleruje i zwalcza wszelkie przejawy mobbingu, molestowania i dyskryminacji w środowisku pracowniczym, studenckim, doktoranckim i każdym innym. Ochroną objęci są studenci, doktoranci (w tym studenci i doktoranci innych uczelni, którzy czasowo przebywają w ASP w Łodzi w związku z tokiem nauczania lub doktoryzowania), nauczyciele akademiccy i wszyscy pozostali pracownicy Akademii.


Przepisy:

Akademia, w celu zapobiegania i reagowania na przejawy mobbingu, molestowania lub dyskryminacji wśród pracowników uczelni oraz w środowisku studenckim 
i doktoranckim, stworzyła:

 1. Wewnętrzną procedurę antymobbingową Akademii Sztuk Pięknych Władysława Strzemińskiego w Łodzi, zwaną WPA, i mającą główne zastosowanie do relacji między pracownikami Akademii oraz
 2. Wewnętrzną proceduręprzeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji w środowisku studentów idoktorantów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego  w Łodzi, zwaną WPPM, mającą głównie zastosowanie do relacji, w której przynajmniej jedną ze stron jest student lub doktorant.

Obie procedury znajdują się w zakładkach:

(warto tam zajrzeć!)


Czego w ASP w Łodzi nie wolno? 

W Akademii nie wolno:

 1. mobbingować innych osób, w szczególności w sposób niedozwolony wykorzystywać podległości bądź zależności służbowej;
 2. dyskryminować innych osób ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną, język, światopogląd, religię lub wyznanie, przekonania polityczne, narodowość, pochodzenie etniczne, cechy genetyczne, niepełnosprawność, status ekonomiczny czy przynależność do określonych grup społecznych,
 3. stosować w jakiejkolwiek formie molestowania słownego lub fizycznego,
 4. naruszać zasad współżycia społecznego.

Jakie są podstawowe prawa studenta, doktoranta lub pracownika w przypadkach ujawnienia przejawów mobbingu, molestowania lub dyskryminacji w środowisku studenckim/doktoranckim?

 1. W przypadku jakiegokolwiek przejawu mobbingu, molestowania czy dyskryminacji w środowisku studenckim bądź doktoranckim lub w przypadku powstania sporów na tym tle, osobami pierwszego kontaktu dla studentów, doktorantów i pracowników Akademii są:
  1. Rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji 
   oraz   
  2. dziekan wydziału, na którym student czy doktorant studiuje lub doktoryzuje się.
 2. Student, doktorant lub pracownik składa do Rzecznika równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji lub dziekana wydziału, na którym studiuje, skargę na piśmie lub drogą mailową. Skarga musi być podpisana imieniem i nazwiskiem skarżącego oraz opatrzona datą. Uwaga! Nie podlegają rozpatrzeniu skargi anonimowe.
 3. Skarga powinna zawierać przedstawienie stanu faktycznego, datę lub okres, którego dotyczy, dowody na poparcie przytoczonych okoliczności (np. wskazanie świadków zdarzeń dyskryminujących) oraz wskazanie sprawców i ich ofiar.
 4. Po wniesieniu skargi Rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji lub dziekan podejmująpróbę rozwiązania zgłoszonego w skardze problemu na drodze rozmowy ze stronami sporu, a także z ewentualnym świadkamizdarzeń objętych skargą. Niezwłocznie i w miarę możliwości zapewniają poszkodowanym odpowiednią ochronę przed dalszym mobbingiem, dyskryminacją lub molestowaniem oraz opiekę psychologiczną, o ile zajdzie taka potrzeba.
 5. Jeżeli działania podjęte przez rzecznika lub dziekananie doprowadzą do rozwiązania problemu, rzecznik lub dziekanpowiadamiają o zaistniałej sytuacji Prorektora ds. kształceniai przesyłają mu złożoną skargę.
 6. Dalszy tok postępowania określony jest w WPA. Zgodnie z ww. procedurą dla rozstrzygnięcia sporu powoływana jest komisja, w skład której, jeśli stroną sporu jest student, wchodzą przynajmniej dwie osoby z ramienia Samorządu Studenckiego, a jeśli stroną sporu jest doktorant, wchodzą przynajmniej dwie osoby spośród innych doktorantów.
 7. Powołana komisja rozstrzyga zgłoszenie zgodnie z procedurą zawartą w Wewnętrznej procedurze antymobingowej (WPA). Patrz zakładka: bip.asp.lodz.pl/zarzadzenie-nr-26-2021

Podsumowanie:

 1. Do obowiązków każdej osoby ze społeczności ASP w Łodzi należy reagowanie na wszelkie przejawy mobbingu, molestowania czy dyskryminacji poprzez nakłanianie do zaprzestania podejmowanych działań oraz zgłaszanie odpowiednim władzom dostrzeżonych nadużyć.
 2. Uczelnia umożliwia wzięcie udziału w szkoleniach organizowanych przez Akademickie Biuro Karier oraz – w miarę możliwości – skorzystanie z indywidualnych, bezpłatnych konsultacji z psychologiem.
 3. Na stronie internetowej uczelni, w social mediach oraz w widocznych miejscach budynków dydaktycznych udostępnia się odpowiednie informacje dotyczące pomocy ofiarom mobbingu, molestowania czy dyskryminacji, m.in. dane osobowe Rzecznika ds. równego traktowania  i  przeciwdziałania dyskryminacji oraz jego adres mailowy, adresy centrów pomocy, telefony zaufania itp. Ponadto działania informacyjne polegają na przekazaniu informacji na spotkaniach informacyjnych organizowanych dla studentów 
  I roku.
do góry