Rekrutacja cudzoziemców

Kontakt

Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego
ul. Wojska Polskiego 121
91-726 Łódź

Dział Nauczania | pokój 310 (3 piętro)

poniedziałek – wtorek: 10.00-13.00
środa – nieczynne
czwartek – piątek: 10.00-13.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 42 254 75 08

+48 503 898 648

+48 503 898 604

główny specjalista ds. studenckich i rekrutacji

mgr Agnieszka Fajfrowska

specjalista ds. studenckich

mgr Marzena Wijas.

0

Myślisz o podjęciu studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi?
Sprawdź kierunki studiów, które oferuje uczelnia

Gdy znajdziesz w naszej ofercie coś dla siebie, nie zwlekaj!

Zarejestruj się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji: e-rekrutacja.asp.lodz.pl

System Elektronicznej Rekrutacji zostanie uruchomiony w maju.

Serdecznie zapraszamy!!!

Szczegółowe informacje o rekrutacji na studia są na bieżąco umieszczane na stronie internetowej.

Cudzoziemcem w rozumieniu przepisów prawa polskiego jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa.

Osoby, które posiadają jednocześnie polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

Jeżeli jesteś cudzoziemcem i ubiegasz się o przyjęcie na studia wyższe w ASP w Łodzi, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Tutaj możesz zapoznać się z procesem legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu kształcenia się na studiach:

poradnik do pobrania

Abyś mógł zostać kandydatem na studia wykonaj następujące czynności:

zarejestruj się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji: e-rekrutacja.asp.lodz.pl i wykonaj w tym systemie następujące kroki:

 • wybierz kierunek studiów w określonym terminie
 • uzupełnij wszystkie wymagane dane osobowe. Wpisz swoje imię/imiona i nazwisko w zgodnie z dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 • wpisz adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny
 • wpisz numer telefonu (najlepiej komórkowy), aby Dział Rekrutacji mógł się z Tobą kontaktować (dzwonić/wysyłać wiadomości sms)
 • zamieść swoje zdjęcie (obowiązkowo) – to zdjęcie będzie umieszczone w Twojej legitymacji studenckiejwnieś opłatę rekrutacyjną – 150 zł.

Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz obsługa administracyjna prowadzone są w języku polskim.
Egzamin wstępny na studia będziesz zdawał/a w języku polskim.

Przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego w formie on-line, każdy kandydat cudzoziemiec zobowiązany jest oświadczyć na swoim koncie rekrutacyjnym w Systemie Elektronicznej Rekrutacji, że posiada przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalający mu podjąć studia od 1 października w języku polskim w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Ponadto, oprócz złożenia ww. oświadczenia on-line, kandydat cudzoziemiec dostarcza wraz z dokumentami rekrutacyjnymi podpisane oświadczenie (do pobrania z konta rekrutacyjnego).

Kandydat składa również z dokumentami rekrutacyjnymi, o ile posiada:

lub

 • kserokopię certyfikatu wraz z oryginałem poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego wydanego zgodnie z art. 11 a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480) co najmniej na poziomie biegłości językowej C1.

Uwaga!
Jeżeli nie posiadasz ww. zaświadczenia lub certyfikatu znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1, to nie dostarczaj certyfikatów znajomości języka polskiego innych niż te, które zostały wymienione.
Wtedy wystarczy, że złożysz podpisane oświadczenie, że posiadasz przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego, pozwalające na podjęcie studiów w języku polskim w ASP w Łodzi.

Przygotuj dokumenty rekrutacyjne zgodnie z wymaganiami uczelni.

Szczegółowy wykaz dokumentów znajdziesz na stronie internetowej.

Kandydaci cudzoziemcy zobowiązani są do złożenia świadectw/dyplomów i dokumentów wydanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z tłumaczeniem na język polski:

 • sporządzonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości w Polsce;

albo

 • sporządzonym lub poświadczonym przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagania egzaminacyjne i przebieg egzaminów wstępnych na kierunki studiów są dokładnie opisane w asp.lodz.pl

Pamiętaj, że kandydaci cudzoziemcy zdają takie same egzaminy wstępne i są przyjmowani na studia w takim samym limicie jak kandydaci obywatele Polski.

Wynik egzaminu wstępnego oraz swój status w procesie rekrutacji na studia sprawdzisz na swoim elektronicznym koncie rejestracyjnym. Wyniki będą dostępne w systemie w terminach podanych w harmonogramie rekrutacji.

Natomiast listy osób:

 • dopuszczonych/niedopuszczonych do II etapu rekrutacji;
 • zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych na studia
 • przyjętych/nieprzyjętych na studia

znajdziesz na stronie internetowej w zakładce Wyniki rekrutacji.
Listy będą publikowane przez uczelnię w terminach podanych w harmonogramie rekrutacji.

Przyjęcie kandydata na studia wyższe pierwszego stopnia lub studia jednolite na polskiej uczelni uzależnione jest od posiadania świadectwa, które zostało w Polsce uznane na podstawie umów międzynarodowych lub w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty.
Szczegółowe informacje na temat procedur uznawania zagranicznych świadectw znajdują się na stronie: gov.pl

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz pod adresem: gov.pl

Zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi podejmowania studiów w Polsce.
Cenne wskazówki znajdziesz również na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej gov.pl

Podstawy prawne dotyczące kształcenia cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (T.j. Dz.U. z 2020, poz. 85)

Art. 323. ust. 1

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia oraz uczestniczyć w prowadzeniu działalności naukowej lub w prowadzeniu kształcenia, na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
 3. decyzji ministra;
 4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
 5. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
 6. decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.

Art. 323 ust. 2

Minister może przyznać cudzoziemcowi stypendium, finansowanie lub dofinansowanie do kosztów opłat za usługi edukacyjne oraz ryczałt na koszty podróży, ut utrzymania i zakwaterowania. Środki finansowe są wypłacane za pośrednictwem NAWA.

Art. 323 ust. 3

Minister może upoważnić dyrektora NAWA do wydawania decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

Cudzoziemcy mogą odbywać studia w ASP w Łodzi na następujących zasadach:

 • Studia na zasadach bez odpłatności
 • Studia na zasadach odpłatności

Kandydacie, przed przystąpieniem do rekrutacji sprawdź, które zasady dotyczą ciebie!

DO PODJĘCIA STUDIÓW NA ZASADACH BEZ ODPŁATNOŚCI SĄ UPRAWNIENI CUDZOZIEMCY, KTÓRZY:

1) podejmują studia stacjonarne prowadzone w języku polskim i spełniają jeden z poniższych warunków:

 1. posiadają ważną Kartę Polaka,
 2. posiadają decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 3. posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2019r. poz. 1480 z późn. zm.), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
 4. posiadają zezwolenie na pobyt stały w Polsce,
 5. otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Polski,
 6. posiadają status uchodźcy nadany w Polsce,
 7. korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski,
 8. mają udzieloną ochronę uzupełniającą na terytorium Polski,
 9. otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
 10. otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
 11. są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkami rodziny takiej osoby mieszkającymi na terytorium Polski,
 12.  są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Polski, mieszkającym na terytorium Polski.

2) podejmują studia stacjonarne prowadzone w języku polskim i są osobami kierowanymi na studia decyzją ministra lub decyzją dyrektora NAWA, pod warunkiem iż z treści decyzji wynika informacja o zwolnieniu z opłat za usługi edukacyjne.

3) podejmują studia stacjonarne prowadzone w języku polskim na podstawie umowy zawartej z uczelnią partnerską przez ASP w Łodzi, pod warunkiem iż z zapisów umowy wynika informacja o zwolnieniu z opłat za usługi edukacyjne.

Za członków rodzin cudzoziemców, o których mowa w pkt. 1 lit j), uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650) tj.:
„Członek rodziny – cudzoziemca będącego lub niebędącego obywatelem UE:

a) małżonek obywatela UE,

b) bezpośredni zstępny (dziecko, wnuk) obywatela UE lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,

c) bezpośredni wstępny (rodzice, dziadkowie) obywatela UE lub jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.”

NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI PODEJMUJĄ I ODBYWAJĄ STUDIA CUDZOZIEMCY

- na studiach stacjonarnych w języku polskim, nie posiadający uprawnień o których mowa w pkt. 1) lub pkt. 2) lub pkt. 3) powyżej.

Szczegółowe informacje na temat wysokości opłat za studia oraz zasady ich pobierania publikowane są na stronie: asp.lodz.pl przed rozpoczęciem rekrutacji on-line na studia (najpóźniej do dnia 30 kwietnia ).

Jeżeli jesteś uczestnikiem rocznego kursu przygotowawczego i chcesz ubiegać się o przyznanie stypendium Rządu Polskiego na studia w ASP w Łodzi, zapoznaj się z aktualnymi informacjami na ten temat: gov.pl

O stypendium Rządu Polskiego mogą ubiegać się również osoby, które nie były uczestnikami kursu przygotowawczego.

Szczegółowych informacji udziela Pani Eliza Kujan: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

Cudzoziemcy – przez okres postępowania rekrutacyjnego oraz cały okres studiów w ASP w Łodzi winni we własnym zakresie zabezpieczyć wszelkie prawa dotyczące ich ochrony zdrowia.

Zobacz

do góry