0

Wielu studentów ma problem ze sfinansowaniem swoich studiów.

Istnieje jednak wiele możliwości, aby zdobyć pieniądze na studiowanie.

Są to między innymi:

W ramach pomocy stypendialnej możesz ubiegać się o:

  • stypendium socjalne (socjalne w zwiększonej wysokości)
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium rektora
  • zapomogę.

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów (I stopnia lub jednolitych magisterskich) w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Informacje o stypendiach

W uczelni działa również Biuro Karier.

Misją Biura Karier jest przyczynianie się do artystycznego i zawodowego sukcesu naszych studentów poprzez upowszechnianie i pomnażanie ich osiągnięć, wspieranie rozwoju ich kariery zawodowej oraz promowanie polskiej twórczości w środowisku ogólnopolskim i międzynarodowym.

Strona Biura Karier ASP

Stypendia Artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego przyznawane są przez Samorząd Województwa Łódzkiego od 2008 roku. Stypendia mają za zadanie sprzyjać rozwojowi młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie, a także zachęcać młodych twórców do tworzenia projektów z zakresu twórczości artystycznej w jednej z dziedzin artystycznych, takich jak: sztuki wizualne, teatr, muzyka, taniec, film. Przede wszystkim stypendia pomagają w usuwaniu barier w rozwoju artystycznym, pozwalają na dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych czy profesjonalnych programów graficznych, a także na udział w krajowych i zagranicznych kursach mistrzowskich, szkoleniach, wystawach czy koncertach.

www.lodzkie.pl

Program Stypendiów Pomostowych to pozarządowy program stypendialny dla studentów. Program jest skierowany do maturzystów ze wsi i małych miast pochodzących z rodzin o niskich dochodach i osiągających dobre wyniki w nauce i spełniających warunki określone w regulaminie. W ramach Programu można uzyskać stypendium na I rok stacjonarnych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym.

Stypendium wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

www.stypendia-pomostowe.pl

Program Młodzi w Łodzi powstał, aby zachęcić młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Łodzią, wspierać rozwój kariery zawodowej łódzkich studentów oraz zapewnić lokalnym przedsiębiorcom i potencjalnym inwestorom wysoko wykwalifikowane kadry.

Realizatorem programu jest Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi, które przy współpracy z największymi łódzkimi uczelniami oraz wiodącymi pracodawcami realizuje inicjatywy programu, m.in. takie jak: portal praktyk i staży, program stypendialny, bezpłatne szkolenia czy konkurs dla młodych przedsiębiorczych.

www.mlodziwlodzi.pl

Osoby podejmujące w październiku br. studia na łódzkiej uczelni, będące laureatami, finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych bądź tematycznych mogą składać wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Łodzi.

www.mlodziwlodzi.pl


Najlepsi studenci wybranych przez pracodawców kierunków łódzkich uczelni mogą ubiegać się o przyznanie jednego ze stypendiów fundowanych przez łódzkie firmy – Partnerów programu Młodzi w Łodzi. Studenci mogą też ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania w domu studenckim bądź udział w bezpłatnych kursach językowych lub IT.

www.mlodziwlodzi.pl

Stypendia studentom fundują również samorządy, stowarzyszenia i firmy prywatne. Takie stypendia mają różną wysokość i różne są zasady ich przyznawania. Wysokość stypendium zależy od decyzji jednostki samorządu terytorialnego. Rady i sejmiki, podejmując uchwały o przyznawaniu stypendiów studentom, ustalają zasady, rodzaj i trybu przyznawania pomocy materialnej.

Stypendia przyznawane przez samorządy dotyczą zwykle najzdolniejszych studentów studiujących lub zamieszkujących na terenie danej gminy.

Studenci mogą także liczyć na wsparcie firm prywatnych. Jeśli zainteresowania naukowe studenta pokrywają się z działalnością danej firmy, student może liczyć nie tylko na wsparcie merytoryczne i finansowe, ale także na perspektywę zatrudnienia przez firmę po zakończeniu studiów.

Czytaj więc uważnie ogłoszenia w uczelni, szukaj informacji w swoim środowisku lokalnym albo na portalu:

www.mojestypendium.pl

Studenci cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyznanie stypendium Rządu Polskiego.

www.gov.pl/

do góry