Wybory

0

W związku z dobiegającą końca pierwszą kadencją Rady Doskonałości Naukowej (RDN), której głównym zadaniem jest nadzorowanie indywidualnych postępowań awansowych i dbanie o najwyższe standardy jakości działalności naukowej, w tym roku odbędą się wybory członków RDN na kadencję 2024-2027. Głosowanie odbędzie się we wrześniu, a wcześniej można będzie zgłaszać kandydatów na członków RDN oraz weryfikować dane osób uprawnionych do głosowania. O szczegółach można przeczytać w Komunikacie nr 4/2023 – w sprawie ogłoszenia harmonogramu wyborów do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję w latach 2024-2027:

Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej, działając na podstawie § 12 ust. 1 statutu Rady Doskonałości Naukowej z dnia 9 października 2020 r., ogłasza następujący harmonogram wyborów na kadencję w latach 2024-2027:

 1. Powołanie komisji wyborczej – do dnia 24 kwietnia 2023 ;
 2. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Doskonałości Naukowej – od dnia 4 maja 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r.;
 3. Składanie oświadczeń o przypisaniu do dyscypliny przez kandydata, który nie jest zatrudniony w podmiocie zgłaszającym – od dnia 4 maja 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r.;
 4. Składanie oświadczeń o reprezentowaniu dyscypliny przez osoby uprawnione do głosowania, które nie są zatrudnione w uczelni, instytucie PAN, instytucie badawczym lub instytucie międzynarodowym, które w tej dyscyplinie posiadają kategorię naukową A+, A albo B+ albo uprawnienie nadane w trybie określonym w 226a ust. 1 - od dnia 4 maja 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r.;
 5. Dokonanie weryfikacji poprawności zgłoszeń kandydatów na członków Rady Doskonałości Naukowej – od dnia 17 maja 2023 r. do dnia 14 sierpnia 2023 r.;
 6. Sporządzenie listy osób uprawnionych do głosowania - od dnia 17 maja 2023 r. do dnia 14 sierpnia 2023 r.;
 7. Zawiadomienia o wyborach wraz z informacją o sposobie głosowania – do dnia 31 sierpnia 2023 r.;
 8. Głosowanie na kandydatów na członków Rady Doskonałości Naukowej – od dnia 1 września 2023 r. do dnia 30 września 2023 r.;
 9. Sporządzenie protokołu głosowania i ogłoszenie wyników wyborów – do dnia 31 października 2023 r.

Jednocześnie Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej uprzejmie przypomina, że zgodnie z § 12 ust. 2 statutu Rady Doskonałości Naukowej wybory członków Rady Doskonałości Naukowej są przeprowadzane przy wykorzystaniu elektronicznego systemu wyborczego.

Zgłoszenie kandydata na członka RDN musi zawierać:

 1. nazwisko, imię (imiona), adres poczty elektronicznej kandydata, numer PESEL,
  a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz kraj wydania dokumentu tożsamości kandydata oraz datę urodzenia;
 2. stopień naukowy lub tytuł kandydata oraz określenie dyscypliny, którą reprezentuje kandydat;
 3. nazwę i adres podmiotu zgłaszającego;
 4. opis dorobku naukowego lub artystycznego z okresu ostatnich 5 lat;
 5. kopię uchwały senatu uczelni lub rady naukowej w instytucie Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub w instytucie międzynarodowym, zgłaszającym kandydata;
 6. kopię pisemnej zgody kandydata;
 7. oświadczenie kandydata o spełnianiu warunków do objęcia funkcji członka RDN, o których mowa w art. 233 ustawy;
 8. oświadczenie kandydata o dyscyplinie, którą reprezentuje – w przypadku kandydata, który nie jest zatrudniony w podmiocie zgłaszającym.

Zgłoszenia kandydatów, w terminie określonym w harmonogramie, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika podmiotu zgłaszającego, przesyła się do komisji wyborczej za pośrednictwem elektronicznego systemu wyborczego.

Szczegółowe informacje o uruchomieniu i funkcjonowaniu elektronicznego systemu wyborczego zostaną ogłoszone oddzielnymi komunikatami.

Osoby uprawnione do głosowania w wyborach do RDN mają możliwość weryfikacji swoich danych lub dopisania do listy wyborców do 31 lipca 2023 r.

Pod linkiem radon.nauka.gov.pl można sprawdzić, czy dana osoba jest na liście osób uprawnionych do głosowania.

Indywidualny dostęp do kart wyborczych zostanie przekazany drogą mailową osobom, dla których w systemie będą dostępne następujące dane:

 • reprezentowana dziedzina i dyscyplina,
 • aktualny adres e-mail

System wyborczy RDN pobiera dane o reprezentowanej dyscyplinie z systemu POL-on. Adres e-mail jest niezbędny do otrzymania karty wyborczej. Jeśli adres jest błędny lub jest go brak, osoba uprawniona do głosowania może samodzielnie go uzupełnić lub poprawić.

Uprawnione do głosowania osoby z ASP w Łodzi otrzymają dodatkową informację i instrukcję mailem na uczelniany adres mailowy.

do góry