Pracownicze Plany Kapitałowe

0

Masz dodatkowe pytania?

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z infolinią PPK pod numerami:

801 32 32 80

22 358 56 56

Infolinia:

800 775 775

Na stałe wzory wszystkich wniosków, oświadczeń i deklaracji są wyłożone przy Biurze Kadr (pok. 146-148) i przy dziale Księgowości na IV piętrze.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem.

Zasady tworzenia i funkcjonowania pracowniczych planów kapitałowych reguluje:

ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.)

Stosując się do obowiązujących przepisów i mając na uwadze nałożony na uczelnię obowiązek poinformowania Państwa o PPK, Kolegium Rektorskie wraz z przedstawicielami związków zawodowych, po konsultacjach z kilkoma instytucjami finansowymi zarządzającymi PPK, na zarządcę PPK dla pracowników i zleceniobiorców Akademii wybrało:

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.


PPK to program, który pozwoli zaoszczędzić środki z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia.

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, co oznacza, że pracownik może w każdej chwili zrezygnować z oszczędzania w PPK, jak i do niego ponownie wrócić. Dodatkowo, to pracownik decyduje o terminie i sposobie wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku PPK.

Oszczędności gromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych tworzone są wspólnie przez:

PRACOWNIKA | PRACODAWCĘ | PAŃSTWO

Wpłaty do programu przekazywane są na indywidualne rachunki uczestników PPK utworzone przez instytucję finansową, która prowadzi i zarządza PPK w danej firmie.

Pracownik oraz pracodawca solidarnie wpłacają na specjalne konto pracownika dwie wpłaty - obligatoryjną wpłatę podstawową oraz dobrowolną wpłatę dodatkową.  

 

WPŁATA PODSTAWOWA

WPŁATA DODATKOWA
(DOBROWOLNA)

MAKSYMALNA WPŁATA

PRACOWNIK

2%
wynagrodzenia brutto

do 2% wynagrodzenia brutto

4%

PRACODAWCA

1,5%
wynagrodzenia brutto

do 2,5%wynagrodzenia brutto

4%

PAŃSTWO

WPŁATA POWITALNA

250 zł – (przy spełnieniu ściśle określonych warunków)

DOPŁATA ROCZNA

240 zł – (przy spełnieniu ściśle określonych warunków)

Wpłaty finansowane przez pracownika będą potrącane z jego wynagrodzenia netto. Za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim Pracownik i Pracodawca nie będą odprowadzać wpłat do PPK.

Od wpłat dokonanych przez Pracodawcę zostanie odprowadzona z wynagrodzenia Pracownika zaliczka na podatek dochodowy.

W celu podwyższenia oszczędności gromadzonych w PPK będą one inwestowane przez wybraną instytucję finansową na rynku kapitałowym. W przypadku młodszych uczestników PPK, większą część oszczędności fundusz zainwestuje w instrumenty o charakterze udziałowym, czyli te o wyższym ryzyku inwestycyjnym (np. akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, inne zbywalne papiery wartościowe).

W przypadku starszych uczestników, większą część oszczędności fundusz zainwestuje w instrumenty o charakterze dłużnym – o niższym poziomie ryzyka inwestycyjnego (np. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, depozyty bankowe). Podmioty zarządzające PPK są zobowiązane inwestować środki zgodnie z interesem uczestnika PPK.

Zaletą programu jest solidarność wpłat: do wpłat pracowniczych swoje wpłaty dokładają pracodawca i państwo, dzięki czemu pracownicy oszczędzają więcej i szybciej niż w przypadku indywidualnego oszczędzania. Dużym atutem jest też prostota programu – pracownik nie musi znać produktów inwestycyjnych i wybierać strategii, ponieważ zrobi to za niego instytucja finansowa. Ponadto, środki zgromadzone na rachunku PPK są w pełni prywatne, dlatego – w razie potrzeby – mogą być wykorzystane w dowolnym momencie, np. w przypadku choroby lub jako wkład własny przy zakupie domu czy mieszkania. 

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową w całości poświęconej PPK prowadzonej przez PFR Portal PPK Sp. z o. o.:

Szczegółowe informacje o PPK znajdziecie również Państwo na stronie PKO TFI S.A.:

W przypadku dodatkowych pytań możecie Państwo skorzystać z infolinii PPK pod numerami:

801 32 32 80

22 358 56 56.

Wszelkie bieżące informacje dotyczące PPK będą zamieszczane w stronie ASP:

Źródło:

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215 ze zm.)

do góry