Projekt POWR.03.05.00-00-Z012/18 ”Zintegrowany Program ASP w Łodzi 2”

0

ue belka fundusze polska a1d7e

Projekt POWR.03.05.00-00-Z012/18 ”Zintegrowany Program ASP w Łodzi 2”  dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,  Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Całkowita wartość Projektu: 
2 537 975,48 zł

Kwota dofinansowania: 
2 449 617,08 zł

Wkład własny:
88 358,40 zł

Okres trwania projektu: 
01.08.2019 – 31.08.2023

Celem głównym projektu jest kompleksowy rozwój Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi poprzez unowocześnienie programu nauczania, podniesienie efektywności organizacji i zarządzania Uczelnią oraz podniesienie szerokiego spektrum kompetencji 771osób (596K, 175M) w tym 65 pracowników dydaktycznych (23K,42M), 45 pracowników administracji (36K, 9M), oraz 661 studentów (537K, 124M) do dnia 31.07.2023 r.

Grupa docelowa: 65 pracowników dydaktycznych (23K, 42M), 45 pracowników administracji (36K, 9M) oraz 661 studentów (537K, 124M).

Zadania w projekcie:

  1. Realizacja zajęć dla Wydziału Tkaniny i Ubioru
  2. Kursy podnoszące kompetencje studentów
  3. Staże zawodowe dla studentów
  4. Podnoszenie kompetencji pracowników ASP 

Główne rezultaty:

  • uczelnia wdrożył zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia;
  • 51 pracowników uczelni (18K, 33M) podniesie swoje kompetencje dydaktyczne;
  • 40 pracowników uczelni (32K, 8M) podniesie swoje kompetencje zarządcze;
  • 20% absolwentów uczelni spośród objętych wsparciem będzie kontynuować kształcenie lub podejmie zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia;
  • 486 osób (394K, 92M) podniesie kompetencje
do góry