Ochrona przeciwpożarowa

2

Wartość ogólna zadania:

836 687,08 zł

Wysokość dofinansowania:

700 000,00 zł

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu „Rozwój infrastruktury kultury”

Termin realizacji zadania:

01.03.2016 – 31.12.2018

Miejsce realizacji zadania:

Budynek główny Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
przy ul. Wojska Polskiego 121

Opis zakresu zadania:

  • Przebudowa ciągów komunikacyjnych (dróg ewakuacyjnych) w budynku;
  • Modernizacja wewnętrznej instalacji hydrantowej (montaż hydroforów) w celu zwiększenia wydajności wewnętrznych hydrantów pożarowych w budynku;
  • Przebudowa instalacji p.poż. w budynku.

Aby móc zrealizować przewidziany zakres prac przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania Uczelni i realizacji procesu dydaktycznego zadanie podzielono na 3 etapy.

I ETAP – rok 2016

Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z przebudową ciągów komunikacyjnych w budynku, w tym: wymiana sufitów podwieszanych z płyt paździerzowych na niepalne, modernizacja instalacji elektrycznej – dostosowanie do obecnie obowiązujących wymogów techniczno-eksploatacyjnych, wykonanie oświetlenia awaryjnego.

Modernizacja wewnętrznej instalacji hydrantowej (montaż 3 zestawów hydroforowych) w celu zwiększenia wydajności wewnętrznych hydrantów pożarowych zlokalizowanych budynku wraz z wykonaniem robót budowlanych towarzyszących.

II ETAP – rok 2017

Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z przebudową ciągów komunikacyjnych na pozostałych piętrach budynku, w tym: wymiana sufitów podwieszanych z płyt paździerzowych na niepalne, modernizacja instalacji elektrycznej dostosowanie do obecnie obowiązujących wymogów techniczno-eksploatacyjnych, wykonanie oświetlenia awaryjnego.

Opracowanie założeń do przetargu w procedurze zaprojektuj i wybuduj dla przebudowy instalacji ppoż. w budynku.
Przebudowa instalacji ppoż. w części budynku w tym: wykonanie instalacji sygnalizacji alarmu pożaru (czujki dymowe i temperaturowe) wraz z zainstalowaniem sygnalizacji dźwiękowej i nowoczesnej centrali pożarowej, do której podłączone zostaną klapy dymowe (wykonanie instalacji sterującej klapami).

III ETAP – rok 2018

Przebudowa instalacji ppoż. w pozostałej części budynku w tym: wykonanie instalacji sygnalizacji alarmu pożaru (czujki dymowe i temperaturowe) wraz z zainstalowaniem sygnalizacji dźwiękowej i nowoczesnej centrali pożarowej, do której podłączone zostaną klapy dymowe (wykonanie instalacji sterującej klapami).

do góry