Centrum Promocji Mody

1

rpo lodzkie fundusz rozwoju regionalnego 43d29  

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zintegrowany Projekt
pt. „Centrum Promocji Mody – Klaster Branży Tekstylno-Odzieżowej”

realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007/2013

cpm stare 9ab06         ministerstwo kultury 9ff07

Idea projektu ma charakter kompleksowy łączący w sobie działania z zakresu kultury, edukacji, przedsiębiorczości i badań naukowych. Cel przedsięwzięcia zostanie osiągnięty poprzez realizację trzech podstawowych podprojektów:

 • Centrum Promocji Mody – Klaster branży tekstylno-odzieżowej- Infrastruktura”. Projekt ten będzie realizowany w ramach RPO WŁ 2007-2013, Działanie V.4 Infrastruktura Kultury przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi . Przedmiotem tego projektu jest utworzenie regionalnego ośrodka kulturalnego w powiązaniu ze środowiskiem nauki i biznesu. Produktem tego projektu będzie jednostka organizacyjna działająca w strukturach Akademii Sztuk Pięknych pod nazwą „Centrum Promocji Mody”. Celem tego działania jest budową wielofunkcyjnej auli wraz z profesjonalną salą pokazową. Jest to zakres zadań bezpośrednio związanych z zakresem inwestycyjnym projektu.
 • „Centrum Promocji Mody – Klaster branży tekstylno- odzieżowej- Badania”. Projekt ten będzie realizowany w ramach RPO WŁ 2007-201, Działanie III.1 Wsparcie jednostek B+R przez Instytut Włókiennictwa. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego związanego z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie materiałów włókienniczych odpowiadających aktualnym trendom mody i wzornictwa, a jednocześnie bezpiecznych dla użytkownika. Przedmiotem projektu będą zakupy środków trwałych w postaci aparatury B+R.
 • „Centrum Promocji Mody – Klaster branży tekstylno- odzieżowej- Rozwój”. Projekt ten będzie realizowany w ramach RPO WŁ 2007-2013, Działanie III.4 Rozwój otoczenia Biznesu przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi. Celem projektu jest rozwój otoczenia biznesu służący kształtowaniu powiązań kooperacyjnych między studentami i absolwentami Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi przy współudziale branży tekstylno –odzieżowej regionu łódzkiego. Działania jakie przewiduje realizacja projektu dostarczą studentom, absolwentom Katedry Ubioru kluczowych informacji, które poprawią ich przyszłe funkcjonowanie na rynku mody, podniosą świadomość na temat nowych technologii, technik oraz świtowych trendów w modzie. W ramach projektu Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi będzie prowadziła działalność doradczo –informacyjną, promocyjną oraz wystawienniczą. W obszar ten wpisuje się również współpraca z projektantami, stylistami, seminaria nowych technologii oraz wyjazdy na światowe targi mody i technologii włókienniczych celach edukacyjnych.

Przedmiotem projektu jest utworzenie regionalnego ośrodka kulturalnego w powiązaniu ze środowiskiem nauki i biznesu. Produktem tego projektu będzie jednostka organizacyjna działająca w strukturach Akademii Sztuk Pięknych pod nazwą „Centrum Promocji Mody”. Jej powstanie wiąże się z celem ogólnym przedsięwzięcia czyli budową wielofunkcyjnej auli wraz z profesjonalną salą pokazową. Jest to zakres zadań bezpośrednio związanych z zakresem inwestycyjnym projektu.

Częścią uzupełniającą inwestycję w infrastrukturę kultury jest części tzw. „miękka”. Dotyczy ona inicjacji i animacji powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw branży tekstylno – włókienniczej regionu łódzkiego. Celem projektu jest rozwój otoczenia biznesu służący kształtowaniu powiązań kooperacyjnych między studentami i absolwentami Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi przy współudziale z branży tekstylno –odzieżowej naszego regionu. Działania jakie przewiduje realizacja projektu przyczynią się do transferu wiedzy ze sfery nauki oraz sfery biznesu dostarczą studentom, absolwentom, dydaktyką Katedry Ubioru kluczowych informacji, które poprawię ich przyszłe funkcjonowanie na rynku, podniosą świadomość na temat nowych technologii, technik, świtowych trendów w modzie. Jednym z celów operacyjnych projektu jest utworzenie powiązania kooperacyjnego pomiędzy studentami i absolwentami ASP oraz przedsiębiorcami z sektora MSP działającego na rynku „mody”. ASP będzie prowadziło działalność doradczo –informacyjną, promocyjną oraz wystawienniczą. W obszar ten wpisuje się również współpraca z projektantami, stylistami, seminaria oraz wyjazdy na światowe targi mody i technologii włókienniczych celach informacyjnych. Realizacja tych zadań umożliwi studentom, absolwentom i dydaktykom zapoznanie się obowiązującymi trendami, zarówno na poziomie konstrukcji odzieży, doboru kolorów do kolekcji konkursowych, dyplomowych, wzorów, tkanin, dzianin, dodatków. Uczestnictwo w seminariach i konferencjach podczas światowych targów dostarczy wielu informacji na temat kierunków rozwoju branży „mody” na przyszłe lata. Działania te wspomagać będą rozwój przedsiębiorczości wśród studentów ASP, zainicjują powstanie i funkcjonowania powiązań kooperacyjnych. Realizacja projektu obejmuje również szeroko rozumianą promocję (pokazy konkursowe, konferencja , artykuły w gazetach), która skupi się nie tylko na promocji samej informacji o projekcje, ale przede wszystkim na promocji utworzonego powiązania kooperacyjnego, między innymi w celu pozyskania nowych podmiotów do udziału w klastrze.

Kolejne działania jakie będą realizowane w ramach projektu opierają się na współpracy z jednostką badawczo – naukową. Celem podprojektu „Badania” jest wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego związanego z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie materiałów włókienniczych odpowiadających aktualnym trendom mody i wzornictwa, a jednocześnie bezpiecznych dla użytkownika. Cel ten zostanie zrealizowane poprzez inwestycję w rozwój infrastruktury badawczo – rozwojowej jednostki naukowej jaką jest Instytut Włókiennictwa. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poprawę konkurencyjności i innowacyjności jednosteki B+R oraz przedsiębiorstw otoczenia mody i sektora włókienniczego, przyczyni się do lepszego powiązania potencjału naukowego jednostek B+R z sektorem przedsiębiorstw i wykorzystania wzmocnionego potencjału badawczego do dalszej działalności B+R i postępu technologicznego.

Charakter projektu, jego cele, zadania determinują zawiązanie Klastra Mody, który zrzeszy studentów, absolwentów, dydaktyków oraz przedsiębiorców branży tekstylnej współpracujących z ASP. Komplementarna struktura projektu łączące ze sobą dwie instytucje (Uczelnię Artystyczną, oraz Jednostkę B+R) oraz trzy różne zadania jakie będą przez nie realizowane powoduje, iż opisywany projekt staje się unikatowy nie tylko na poziomie regionu, ale także kraju.

Główne działania jakie będą realizowane w ramach projektu

Do głównych działań, jakie będą realizowane w ramach funkcjonowania Centrum Promocji Mody można zaliczyć:

 1. stworzenie profesjonalnej sali pokazowo-wystawowej na ternie Centrum Promocji Mody wyposażonej w sprzęt oświetleniowy i nagłaśniający nie odbiegający od standardów światowych.
 2. stworzenie auli wielofunkcyjnej pełniącej rolę edukacyjną i kulturalną. Aula będzie jedyną salą w regionie, o tak dużej powierzchni, która będzie skupiać wydarzenia kulturalne o znaczeniu regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym;
 3. wzmocnienie współpracy pomiędzy studentami ASP, w szczególności Katedry Ubioru i Tkaniny a jednostką B+R oraz przedsiębiorcami,
 4. wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości studentów ASP uczestniczących w powiązaniu kooperacyjnym
 5. zakup aparatury badawczej oraz modernizacja laboratorium. Za to zadanie odpowiedzialny będzie Partner Projektu – Instytut Włókiennictwa w Łodzi;
 6. rozwój instytucji otoczenia biznesu służący poprawie współpracy między strefa nauki i biznesu;
 7. inicjacja i animacja powiązania kooperacyjnego – Klastra branży tekstylno – odzieżowej, który służyć będzie poprawie współpracy między strefą nauki i biznesu oraz ułatwi studentom, absolwentom dostęp do informacji na temat funkcjonowania w świeci gospodarki rynkowej, dostarczy specjalistycznej wiedzy branżowej
 8. wprowadzenie do oferty kulturalnej regionu nowych wydarzeń: pokazów, wystaw, warsztatów.

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁ. STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI
– PODPROJEKT „ROZWÓJ”

Przedmiotem projektu jest utworzenie oraz rozwój powiązania kooperacyjnego – Klastra branży tekstylno – odzieżowej, który służyć będzie poprawie współpracy między strefą nauki i biznesu oraz ułatwi studentom, absolwentom dostęp do informacji na temat funkcjonowania w świeci gospodarki rynkowej, dostarczy specjalistycznej wiedzy branżowej. Działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu skupiać się będą na inicjowaniu i animacji powiązań kooperacyjnych na terenie województwa łódzkiego, wsparciu studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi poprze doradztwo, seminaria, organizację wyjazdów w celach informacyjnych i promujących Klaster , organizację spotkań łączących biznes, środowisko akademickie i sferę B+R poprzez konkursy projektantów. Ponadto w celu rozwoju instytucji biznesu zostanie zapewnione zaplecze techniczne i merytoryczne w postaci zakupu środków trwałych: sprzętu nagłaśniającego /oświetlającego, fotograficznego i innego związane go bezpośrednio z charakterystyką działalnością Klastra. Ponadto zostanie utworzona strona internetowa informująca o działaniach Klastar działającego w strukturach Centrum promocji Mody.

Działania realizowane w ramach projektu obejmują świadczenie usług doradczych/warsztatów jako animację powiązań kooperacyjnych, organizację seminariów wspomagających rozwój przedsiębiorczości studentów ASP uczestniczących w powiązaniu kooperacyjnym oraz organizację spotkań o charakterze edukacyjno – informacyjnych na międzynarodowych targach branży mody.

W ramach tych usług przeprowadzone zostaną następujące działania:

 1. seminaria, konferencje - bardzo ważnym elementem wpływającym na rozwój jest stały dostęp do bieżących informacji dotyczących trendów światowej mody, najnowszych tendencji i technologii. Działanie te będą miały charakter informacyjny służący poprawie funkcjonowania tych powiązań zawiązanych w Klastrze. Celem tych spotkań będzie poprawa współpracy między strefą nauki i biznesu, która ułatwi studentom i absolwentom ASP dostęp do nowych technologii, poznania funkcjonowania firm produkcyjnych, najnowszych trendów w modzie i stylizacji etc.
 2. Animacja powiązań kooperacyjnych – doradztwo/warsztaty – działanie to związane będzie bezpośrednio związane realizacją strategii rozwoju instytucji otoczenia biznesu czyli utworzenie ośrodka dbającego o rozwój przedsiębiorczości, oferującego doradztwo i warsztaty dopasowane do konkretnych potrzeb uczestników klastra, które będą miały charakter proinnowacyjnych, wpływających na powstanie strategii działania studentów jako przyszłych przedsiębiorców. Studenci i absolwenci uczestniczący w powiązaniu kooperacyjnym będą mogli skorzystać z pomocy profesjonalnych ekspertów. Realizacja tego działania będzie miała charakter informacyjny dla członków powiązania kooperacyjnego.
 3. doradztwo i pośrednictwo przy nawiązywaniu współpracy wewnątrzbranżowej. Działanie to stanowić będzie formę wymiany doświadczeń, prezentacji osiągnięć studentów oraz nawiązywania współpracy z przedsiębiorcami, stylistami etc. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w tym przedsięwzięciu młodzi projektanci będą mieli możliwość bezpośredniej konfrontacji swoich wyobrażeń dotyczących projektowania i prowadzenia działalności jako projektanta z wymaganiami stawianymi przez firmy z tej branży jak również przez „świat mody”. Wymiernym skutkiem takiego działania będzie współpraca projektant – przedsiębiorstw, projektant – stylista, projektant – show room. Efektem tego działania będzie rozwój przedsiębiorczości wśród osób predysponowanych do funkcjonowania w branży odzieżowej zarówno jako pracowników, jak również jako przedsiębiorców. Działanie to wzmocni powiązanie kooperacyjne głównie na poziomie uczelnia wyższa – biznes jak również zacieśni współpracę pomiędzy członkami Klastra. W ramach tego działania zostaną zorganizowane również konkursy dla projektantów mody. Bardzo ważnym czynnikiem utrzymania wysokiego poziomu polskiego wzornictwa jest dbałość o rozwój najzdolniejszych projektantów. W tym celu w ramach klastra zorganizowane będą konkursy dla projektantów, mające na celu wyłonienie najbardziej obiecujących artystów i pomoc im w zaistnieniu na profesjonalnym rynku zawodowym. W ramach tego działania zrealizowany zostanie konkurs „Moda Folk” i „Projektant Roku” i „Moda Męska”. Konkurs „Moda Folk” przeznaczony dla najlepszych projektantów mody, których kolekcja inspirowana jest folklorem światowym i międzynarodową sztuką ludową. Tematyka etniczna jest niezwykle barwna i ma bardzo szeroki zakres funkcjonowania, co daje możliwość wydobycia z projektanta jego stylu i sposobu postrzegania świata. Taka prezentacja daje przedsiębiorcy pełny obraz do pozyskania odpowiedniego pracownika. Konkurs „Projektant Roku” przeznaczony jest dla studentów IV – V roku studiów, ma na celu praktyczne zetknięcie studenta z branżą mody. Każdy uczestnik konkursu będzie miał za zadanie stworzenia mini kolekcji handlowej dla wybranych przedsiębiorców. Konkurs będzie miał duże znaczenie edukacyjne, które pozwoli młodym projektantom skonfrontować swoją wiedzę i umiejętności w świecie biznesu. Konkurs„Moda Męska” będzie miał duże walory edukacyjne, pomoże rozwinąć wachlarz umiejętności studentów co umocni ich przyszłą pozycję na rynku pracy. Studenci po realizacji bloku tematycznego „moda męska” będą bardziej elastyczni, zdobyta wiedza pozwoli im poruszać się na kilku poziomach specjalizacji w branży tekstylno – odzieżowej. Działania te będą miały wpływ na poprawę funkcjonowania powiązań kooperacyjnych powstałych w ramach CPM. Dostarczą wiedzy na temat nowych tendencji w modzie, nowoczesnych technologiach, dostarczą również informacji o ofertach poszczególnych firm klastra, zaprezentują dorobek i charakter projektantów, a tym samym wzmocnią powiązania między członkami Klastra.
 4. Organizacja programów szkoleniowych w celu wspierania procesu dzielenia się wiedzą poprzez udział w międzynarodowych targach dla branży tekstylno – odzieżowej. W ramach tego działania zorganizowane będą wyjazdy na międzynarodowe targi o strategicznym znaczeniu dla branży. Działanie to będzie miało charakter informacyjny i edukacyjny, wpłynie pozytywnie rozwój przedsiębiorczości i konkurencyjność studentów. Wyszczególnione poniżej imprezy zostały dostosowane są do charakteru wskazanej przez nas branży, która objęta jest niniejszym projektem - „branży mody” . Członkowie powiązania to studenci i absolwenci Wydziału Tkaniny i Ubioru. Innowacyjne rozwiązania technologiczne, zarówno z dziedzin technicznych jak i artystycznych prezentowane są podczas strategicznych dla branży imprez wystawienniczych. Jednym z działań, które będzie miało znaczący wpływ na rozwój zawodowy studentów to wyjazdy w celach informacyjnych na światowe targi mody i technologii włókienniczych. Realizacja tych zadań umożliwi im zapoznanie się obowiązującymi trendami, zarówno na poziomie konstrukcji odzieży, doboru kolorów do kolekcji na przyszłe sezony, wzorów, tkanin, dzianin, dodatków. Uczestnictwo w seminariach i konferencjach podczas światowych targów dostarczy wielu informacji na temat kierunków rozwoju branży na przyszłe lata. Studenci i absolwenci będą posiadali wiedzę, która pozwoli im dostosować swoje pomysły i pracę do obowiązujących trendów. Efektem tego działania będzie podniesienie innowacyjności oraz rozwój przedsiębiorczości osób należących do powiązania kooperacyjnego. Wykaz imprez targowych odwiedzanych w ramach realizacji działania
  • CPM - Collection Première Moscow – to najważniejsza w branży tekstylno - odzieżowej impreza targowa w Rosji i jedna z najważniejszych imprez targowych na świecie. Organizowane co roku w podwójnej edycji, obejmującej kolekcję jesień -zima i wiosna lato, targi są od ponad 5 lat organizowane z sukcesem przez INDEGO COMPANY i wciąż umacniają swą pozycję na rynku Europy Wschodniej. Podczas 12 edycji targów swoje oferty przedstawiło ponad 1300 marek z 34 krajów świata, przy obecności 16 tys handlowców. Obok mody damskiej i męskiej, obecne są również sektory mody dziecięcej na CPM Kids, Young Fashion bielizna, Akcesoria & buty’ oraz CPM Store Concept. W trakcie trwania imprezy organizowane są pokazy, seminaria branżowe i warsztaty handlowe. Rosja nadal stanowi jeden z największych rynków zbytu przemysłu tekstylno – odzieżowego. Wytworzona w ostatnich latach otwarta na konsumpcję modową klasa średnia, jest jednym z największych rynków zbytu na świecie, z czego intensywnie korzysta handel branży mody. Wizyta na targach CPM nie tylko pozwoli na zbadanie zapotrzebowania, gustu potencjalnych, przyszłych Klientów, specyfiki działania rynku, ale umożliwi rozeznanie się z istniejącą już na rynku konkurencją, co pozwoli na precyzyjne przygotowanie się do wkroczenia na rynek rosyjski a w perspektywie efektywne jego zdobycie.
  • HONG KONG FASHION WEEK – największe w Azji targi mody to idealne forum dla osób chcących prowadzić interesy na Dalekim Wschodzie. Tak jak wszystkie największe targi mody, HK Fashion Week mają co roku swoją podwójną edycję. Pierwsza obejmująca kolekcje jesień-zima, kolejna sezon wiosenno-letni. W trakcie 40 edycji targów udział wzięło ponad 1400 wystawców z 23 krajów i regionów. Tradycyjne działy targów to: Tkaniny i przędze (bawełna, hafty tkaniny funkcjonalne, dzianiny, len, tkaniny bieliźniane, wyroby tkane ręcznie, len i tkanina); odzież dziecięca i dla niemowląt; galeria projektantów; moda ślubna i stroje wieczorowe, ekspozycja międzynarodowych projektantów. Atrakcją Targów są liczne pokazy mody w tym znanych marek, uznanych, światowych projektantów, indywidualnych przedsiębiorców, a także cieszące się dużą popularnością pokazy młodych projektantów, często połączone z szerokim programem seminaryjnym. Jest to szczególnie ważny element tej imprezy targowej zwłaszcza dla projektantów tak aktywnych zawodowo jak i pobierających edukację. Od kilku lat to bowiem właśnie Azja stanowi inspirację i prekursora wielu zmian jakie zachodzą w modzie. Rynek azjatycki staje się także coraz bardziej atrakcyjnym. Daleki Wschód zaczyna być postrzegany nie tylko jako dostawca taniej siły roboczej, ale także stale rosnący rynek zbytu. Świadczy o tym zwiększająca się liczba wystawców targów HK Fashion Week, także tych z Europy. Podobnie jak udział w CPM wizyta na targach w Hong Kongu stwarza możliwości zbadania nowego potencjalnego, wciąż rozwijającego się rynku zbytu przy jednoczesnym zapoznaniem się konkurencją . Targi HK Fashion Week dzięki swojej specyfice, a także miejscu, w którym się odbywają są szczególnie ważne dla branży tekstylno – odzieżowej. Podczas wizyty na imprezie targowej, która jest największą w tym rejonie Świata nie tylko można zapoznać się z potencjalnym odbiorcą i nadchodzącymi w tym regionie trendami, ale również zaobserwować, jakość oferowanych produktów, potencje, możliwości i specyfikę rozwoju przedsiębiorstw z branży tekstylno - odzieżowej z Azji, które ze względu na wysoką dynamikę rozwoju stanowią obecnie największe zagrożenie dla przedsiębiorców UE.
  • PREMIERE VISION PLURIEL, Paryż – to Międzynarodowe Targi Wzornicze Materiałów Odzieżowych. Jedne z najważniejszych targów w branży tekstylno odzieżowej, na których można zapoznać się najnowszymi wzorami i technologiami, które stanowić będą podstawę nadchodzących trendów w przyszłych sezonach. Wystawa stanowi pięć uzupełniających się imprez targowych – Expofil (tendencje w branży włókienniczej), Première Vision (przegląd najnowszych trendów we wzornictwie i modnej kolorystyce tkanin) , Le Cuir à Paris (wyroby ze skóry), Indigo (wzornictwo tekstyliów) i Mod'Amont (akcesoria odzieżowe, dodatki pasmanteryjne). Premiere Vision to najbardziej ceniona impreza w branży tekstylno – odzieżowej, która zyskała na atrakcyjności, poprzez połączenie istniejących wcześniej niezależnych imprez wystawienniczych w jedną całość, co pozwala na odwiedzającym na zapoznanie się z szerszą ofertą produktów i trendów branży (około 350 wystawców z ponad 20 krajów) co przekłada się bezpośrednio na liczbę odwiedzających (około 12 tyś). Wizyta na targach Premiere Vision jest jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu każdej z firm dbającej o atrakcyjność swojego produktu tak w zakresie trendów jak i jakości, w efekcie czego jednocześnie może ona stać się poważnym konkurentem dla marek i przedsiębiorstw działających na terenie całego świata. Podobnie jak dla producentów powyższe tak i dla projektantów targi stanowią ważne, jeżeli nie najważniejsze wydarzenie, podczas którego mogą zapoznać się nie tylko z różnorodnością faktur i wzorów tkanin, dzianin i dodatków ale przede wszystkim badają ponad rok wcześniej kierunki nadchodzących trendów.
  • PITTI IMMAGINE FLORENCJA – to Międzynarodowe Targi Odzieżowe. Jedne z najważniejszych targów włoskich w branży tekstylno odzieżowej, na których można zapoznać się najnowszymi wzorami i technologiami, które stanowić będą podstawę nadchodzących trendów w przyszłych sezonach, w szczególności jeśli chodzi o rynek włoski i południowej Europy. Tragi koncentrują się na modzie męskiej, damskiej i dziecięcej. Impreza ta posiada specjalny sektor dla młodych projektantów, którzy podczas targów mogą prezentować swoje pionierskie kolekcje. Impreza ta koncentruje się przede wszystkim na prezentacji nowatorski marek i włoskich projektantów.
  • NOWY YORK FASHION WEEK – największy i najważniejszy światowy tydzień mody. Targi prezentują trendy na najbliższe sezony marek handlowych i awangardowych. Prezentują nowości związane z tkaninami, dzianinami i dodatkami. Liczne pokazy mody są inspiracja dla pracy projektantów. Podczas imprezy prezentują się uznani, światowi projektanci, domy mody, a także cieszące się dużą popularnością pokazy młodych projektantów, często połączone z szerokim programem seminaryjnym. Jest to szczególnie ważny element tej imprezy targowej zwłaszcza dla projektantów tak aktywnych zawodowo jak i pobierających edukację.
 5. Zakup środków trwałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Klastra branży tekstylno – odzieżowej. W ramach tego działania zostaną zakupione środki trwałe związane z charakterem powiązania kooperacyjnego: nagłośnienie, multimedia sprzęt fotograficzny do produkcji pokazów, konkursów, konferencji czy seminariów. Ponadto zostaną zakupione podesty, zastawki, sztendry, które będą stanowiły uzupełnienie infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia działań Klastra i jego rozwoju.
 6. Utworzenie i utrzymanie strony internetowej dla utworzonego powiązania kooperacyjnego. Strona będzie zawierała bieżące informacje o działaniach Klastra jak również aktualną prezentację członków powiązania.
 7. Przygotowanie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjnych, w tym publikacji. Działanie to obejmować będzie stworzenie katalogu promującego Klaster oraz zawiązane w nim powiązania kooperacyjne. Wydawnictwo prezentować będzie sylwetki studentów, absolwentów należących dla Klastra.

Ponadto zostaną przygotowane materiały promocyjne (liflety, plakaty) prezentujące powstały Klaster, które będą prezentowane podczas konferencji, imprez, wyjazdów studyjnych.

Przejdź na stronę projektu projektu

do góry